Φωτοβολταικα NET METERING (β)

By on 22/06/2014. Posted in . Tagged as , , , , , , , , .

Η ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΟ ΣΥΜΨΗΦΙΣΜΟ – ΝΕΤ METERING

Ήδη από τα τέλη του 2013 ισχύει ο Ν.2403-2013 για το Net Metering (παρακάτω η ειδικότερη παράγραφος και το άρθρο 14α που αφορά την αυτοπαραγωγή και το Net Metering (ενεργειακός συμψηφισμός).

Η Υπουργική Απόφαση που θα εξειδίκευε τις διατάξεις του σχετικού νόμου είναι πλέον σε ισχύ. Το περιεχόμενο της Υπουργικής Απόφασης θα εξειδίκευε αν πρόκειται να είναι ελκυστική η αυτοπαραγωγή ρεύματος για τον αυτοπαραγωγο και τελικά υπογράφηκε στις 30 Δεκεμβρίου 2014. Διαβάστε περισσότερα για την Υπουργική Απόφαση για το net metering εδώ.

Bασικό στοιχείο της πρότασης της Επιτροπής του Υπουργείου είναι ότι ο συμψηφισμός και η εκκαθάριση θα γίνεται σε ετήσια βάση και όχι ανά κύκλο καταμέτρησης ρεύματος. Αυτή είναι και η πρακτική που ακολουθείται συνήθως σε άλλες χώρες που εφαρμόζουν το ΝΕΤ ΜΕΤΕΡΙΝΓΚ. Η απόφαση θα αφορά τουλάχιστον αρχικά τις οικιακές στέγες και όχι τις επαγγελματικές εγκαταστάσεις φωτοβολταικων, τουλάχιστον απ΄ ότι φαίνεται αυτή τη στιγμή.

Όσον αφορά το αν ο συμψηφισμός θα αφορά και τους φόρους / τέλη που υπολογίζονται επί της τελικής κατανάλωσης ενέργειας, μάλλον η Επιτροπή προτείνει μια λύση κάπου ενδιάμεσα.

Τι προτείνει ο Σύνδεσμος Εταιρειών Φωτοβολταϊκών:

  • Να πιστώνεται η παραγόμενη ενέργεια σε περισσότερους από ένα μετρητές (εικονικό net-metering), ακόμη και αν βρίσκονται σε διαφορετικές τοποθεσίες από το εγκατεστημένο σύστημα. Αυτό βοηθάει όσους δεν έχουν κατάλληλο χώρο για φωτοβολταικα στο χώρο που καταναλώνουν ρεύμα.
  • O περιορισμός να αφορά ένα σύστημα ανά παροχή και όχι ανά κτίριο.
  • Να επιτρέπεται η παραχώρηση κοινόχρηστων χώρων για εγκατάσταση φωτοβολταϊκών.
  • Να επιτραπεί η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων με δικαίωμα χρήσης.
  • Να μην απαγορεύεται η συνύπαρξη στο ίδιο κτίριο συστημάτων από διαφορετικά Προγράμματα (όπως feed-in, net-metering).

Ακολουθεί το σχετικό απόσπασμα από το ΝΟΜΟ 2403-2013:

  1. Επιτρέπεται η εγκατάσταση φωτοβολταϊκών σταθμών και σταθμών μικρών ανεμογεννητριών από αυτοπαραγωγούς σε εγκαταστάσεις τους που συνδέονται στο Δίκτυο. Για τις περιοχές που χαρακτηρίζονται από τη ΡΑΕ ως περιοχές με κορεσμένα δίκτυα, σύμφωνα με τη διαδικασία των δύο τελευταίων εδαφίων της περίπτωσης α` της παρ. 5 του άρθρου 3 για την εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου ο Διαχειριστής του Δικτύου μπορεί να θέτει περιορισμούς στην απορροφώμενη ισχύ για λόγους ασφάλειας της λειτουργίας του Δικτύου ή του Διασυνδεδεμένου Συστήματος. Η παραγόμενη ενέργεια από το σταθμό που εγχέεται στο δίκτυο διανομής συμψηφίζεται σε κάθε κύκλο καταμέτρησης με την καταναλισκόμενη ενέργεια στις εγκαταστάσεις του αυτοπαραγωγού που τροφοδοτεί ο σταθμός. Το πλεόνασμα ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό του προηγούμενου εδαφίου διοχετεύεται στο Δίκτυο χωρίς υποχρέωση για οποιαδήποτε αποζημίωση στον αυτοπαραγωγό. Με απόφαση του Υπουργού Περιβάλλοντος Ενέργειας και Κλιματικής Αλλαγής, μετά από εισήγηση του Διαχειριστή και γνώμη της Ρ.Α.Ε., καθορίζονται ο τύπος, το περιεχόμενο και η διαδικασία κατάρτισης των συμβάσεων συμψηφισμού ηλεκτρικής ενέργειας, σύμφωνα με τις διατάξεις του παρόντος, καθώς και κάθε ειδικότερο θέμα. Με την απόφαση του προηγούμενου εδαφίου και ανάλογα με την πορεία του ελλείμματος του ειδικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 (Α΄ 286) μπορεί να καθορίζεται αποζημίωση από τον προμηθευτή υπέρ του ειδικού διαχειριστικού Λογαριασμού του άρθρου 40 του ν. 2773/1999 ή και υπέρ του αυτοπαραγωγού για ποσοστό του πλεονάσματος ενέργειας που προκύπτει από τον συμψηφισμό, όπως αυτό καθορίζεται με την ίδια απόφαση.
  2. Οι σταθμοί του παρόντος άρθρου εξαιρούνται από την αναστολή της αδειοδοτικής διαδικασίας βάσει των διατάξεων της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1, όπως ισχύει. Οι διατάξεις του άρθρου 13 του παρόντος και η διάταξη της περίπτωσης 3 της υποπαραγράφου Ι.4 της παραγράφου Ι΄ του άρθρου πρώτου του ν.4152/2013 δεν εφαρμόζεται για τους σταθμούς για τους οποίους χορηγείται οριστική προσφορά σύνδεσης βάσει των διατάξεων του παρόντος άρθρου και συνεπώς συνάπτεται η αντίστοιχη σύμβαση συμψηφισμού. Κατά τα λοιπά για την αδειοδότηση εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 3, 4 και 8 του παρόντος.
  3. Η ισχύς των σταθμών του παρόντος άρθρου συνυπολογίζεται για την εκτίμηση της ενδεχόμενης κάλυψης των ορίων ισχύος που καθορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις της περίπτωσης (β) της παρ. 3 του άρθρου 1.
  4. Ειδικά για φωτοβολταϊκούς σταθμούς που εγκαθίστανται από δημόσιους φορείς στις εγκαταστάσεις τους στο πλαίσιο διευρωπαϊκών προγραμμάτων είναι δυνατή η σύνδεσή τους τόσο στο Δίκτυο όσο και στο Διασυνδεδεμένο Σύστημα. Πλεόνασμα ηλεκτρικής ενέργειας που διατίθεται στο Σύστημα ή το Δίκτυο, από τους σταθμούς του προηγούμενου εδαφίου, και μέχρι ποσοστό 20% της συνολικά παραγόμενης ενέργειας, σε ετήσια βάση, αποζημιώνεται βάσει των τιμών του πίνακα της περίπτωσης β΄ της παραγράφου 1 του άρθρου 13.

Διαβάστε περισσότερα για την τελική Υπουργική Απόφαση για το net metering εδώ.

Σε επόμενες αναρτήσεις θα δούμε περισσότερα για το πρόγραμμα ενεργειακού συμψηφισμού, για το κόστος και το χρόνο απόσβεσης, για τις καλύτερες μάρκες φωτοβολταϊκών για net metering (π.χ. Panasonic, SHARP κ.ά,) και τους καλύτερους inverters (π.χ. SMA, Enphase κ.ά.) καθώς και για συστήματα στήριξης των πάνελ σε σκεπή, στέγη κ.λπ.

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked with *.